Produkty
Váš osobný účtovník

Všetky doklady online na jednom mieste. 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Viac informácií
Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR
Prevádzkovateľ (správca) vašich osobných údajov podľa článku 4 bodu 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť:

aMusevity, s. r. o., Pasienková 2D, 821 06 Bratislava, IČO: 46 897 623
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
0903 729 022
adriana.kotorova@amusevity.com
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)
1
Čo je osobný údaj?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

2
Čo je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Prevádzkovateľ (správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť zodpovednú osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje (priamo od vás), ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia vašej objednávky.
Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania:

Zákonným dôvodom spracovania je:

 • plnenie zmluvy medzi vami a Prevádzkovateľom podľa článku 6 odsek 1 písmeno b) GDPR,
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu podľa článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR,
 • váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) GDPR.
3
Účelom spracúvania osobných údajov je:
 • Vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a Prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt) podľa článku 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, vzhľadom na to, že právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.
 • Zasielanie marketingových ponúk a realizácia ďalších marketingových aktivít.

V zmysle článku 22 GDPR, zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

Doba uchovávania:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:


 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných vzťahov.
 • Po dobu než je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu.
 • Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
4
Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?

 • Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú, bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu. Osoby, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín.
5
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.
6
Vaše práva:

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania,
 • právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR,
 • právo namietať podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenesenie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR,
 • právo odvolať súhlas (elektronicky alebo na korešpondenčnú adresu),
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ako môžete naplniť svoje práva?
 • aPrávo na prístup k údajom

  Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, zaslaním na e-mailovú adresu adriana.kotorova@amusevity.com, alebo poštou na korešpondenčnú adresu:

  aMusevity, s. r. o., Pasienková 2D, 821 06 Bratislava, IČO: 46 897 623

 • bPrávo na opravu

  Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou, zaslaním na e-mailovú adresu adriana.kotorova@amusevity.com alebo poštou na korešpondenčnú adresu:

  aMusevity, s. r. o., Pasienková 2D, 821 06 Bratislava, IČO: 46 897 623

 • cPrávo na vymazanie

  Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

  • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
  • odvoláte svoj súhlas,
  • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne,
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
  • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.
 • dPrávo na obmedzenie spracúvania

  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

  • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, až kým neoveríme ich správnosť,
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili,
  • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,
  • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 • ePrávo na prenosnosť údajov

  Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 • fPrávo namietať

  Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

  • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
  • vytvárania zákazníckeho profilu,
  • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa na nás môžete obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • písomne e-mailom: adriana.kotorova@amusevity.com
 • alebo poštou na korešpondenčnú adresu:
  aMusevity, s. r. o., Pasienková 2D, 821 06 Bratislava, IČO: 46 897 623

  Adresa prevádzky: Pasienková 2D, 821 06 Bratislava

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

 • Hraničná 12
 • 820 07 Bratislava 27
 • Slovenská republika
 • Identifikačné údaje:
 • IČO: 36064220
 • DIČ: 2021685985
 • E-mail:
 • statny.dozor@pdp.gov.sk
 • Sekretariát úradu:
 • +421 /2 3231 3214
 • Podateľňa:
 • pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
 • piatok: 8:00 - 14:00